วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

เราชอบเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำแต่เราก็ไม่ชอบออกไปจากบ้านเลยซื้อสระน้ำเป่าลมมาเล่น


ไม่เที่ยงนี่แหละซึ่งตามความจริงอันประเสรืฐอารืยสัจแล้ว มันสมณะโพธิรักษ์ไม่เที่ยงไมแท้แต่ผู้ไม่รู้จักมันและไม่มีวิธีกำจัดมัน มันก็จะวนเวียนพาสุขพาทุกข์พาก่อโทษ สระน้ำเป่าลม ราคา ก่อภัยอยู่ไมรู้จบสินเป็นสังสารวัฏเวียนวนเป็นสามัญโลกโลกียะอยู่ตราบทีไม่มีสัมมาอาริยมรรคสัมมาอาริยผลสัมบูรณ์จึงจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติละล้างอัตตานั้นๆออกให้สินเกลี้ยงดังกล่าวมาแล้วและพระองค์ก็ทรงใช้คำว่า อัตตวาทุปาทานซึ่งหมายถึงการยึดถือได้แค่คำพูดว่าเป็นตัวตนกับประโยคที่ว่าสิงทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสังขตธรรมสิงที่ยังปรุงแต่งกันอยู่หรืออสังฃตธรรมนิพพานหรือสิงที่ไม่มีการปรุงแต่งแล้วล้วนไม่มีตัวตนหรืออนัตตาทั้งสินเป็นการแจ้งให้ทราบชัดๆ กันว่าศาสนาพุทธไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้นิรันดรที่เล่าสู่ฟ้งชํ้าไปวน สระเป่าลม มานั้นก็เป็นเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยทำให้พระพุทธเจ้าต้องตรัสคำว่าอัตตวาทุปาทานซึ่งนั่นก็เป็นนัยหนึ่งและความเป็นอัตตวาทุปาทานอีกนัยหนึ่งก็คือเรื่องของชาวพุทธเราเองนี่เองที่มีทีฎริเป็นนิรัตตาหรือนิรัตตทิฏฐินัยสำคัญที่แตกต่างนิรัตตากับอนัตตาใครก็ตามที่เช้าใจผิดในคำว่าอัตตาโดยเข้าใจว่าอัตตานั้นคือสิงที่ไม่มีหรือขาดสูญเพราะเข้าใจเลยเถิดไปว่าอัตตาไม่มีอยู่ในที่ไหนๆเลยแม้แต่ในขันธ์5หรือในสังฃตธรรมอันยังปรุงแต่งกันอยู่ด้วยอวิชชาซึ่งเป็นการปฏิเสธอัตตาสินเซิงเป็นความเห็นทิฏฐิที่ส่อถึงความเกินเลยคือสุดโต่งไปข้างอุจเฉททิฎฐิความ สระเป่าลม ราคา เห็นว่าขาดสูญลักษณะนี้แหละที่พระพุทธเจ้าต้องจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเหตุเพราะมีความเห็นสุดโต่งเป็นอุจเฉทะขาดสูญแล้วตนเองก็เข้าใจสับสนโดยหลงเข้าใจว่านิรัตตาเป็นอย่างเดียวกันกับอนัตตาเพราะตามตัวพยัญชนะนิรัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีมันแปลว่าไม่มีตัวตนได้ทั้ง2คำด้งนั้นหากผู้ใดเข้าใจผิดไปว่ามันมีนัยสำคัญเหมือนกันทุกอย่างก็ยังมิจฉาทิฏฐความเห็นผิดอยู่พฺแรรน่ทินิรัตตานั้นนับเป็นพวกอุจเฉททิฏฐิความเห็นว่า สระน้ำสไลด์เดอร์ ขาดสูญเพราะปฏิเสธอัตตากล่าวคือเห็นว่าอัตตาไม่มีให้ปฏิบัติลดละแต่อย่างใดเป็นพวกเห็นว่าขาดสูญจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่อนัตตานั้นเป็นพวกสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนิรัตตาจึงไม่ใช่ความหมายเดียวกันกัอนัตตานิรัตตากับอนัตตานั้นมีนัยสำคัญที่ต่างกันลึกซึ้งมากแมโดยพยัญชนะจะเห็นว่าทั้งนิรัตตาและอนัตตาต่างก็แปลได้ว่าไม่มีตัวตนได้เหมือนกันแต่ความหมายอันลึกซึ้งที่เป็นนัยสำคัญนั้นต่างกันคนละฃัวใปเลยนิรัตตานันพระพุทธเจ้าทรงใช้ สระน้ำสไลด์เดอร์ ราคา ในความหมายมิจฉาทิฏฐิส่วนอนัตตาพระองค์ทรงใช้ในความหมายสัมมาทิฎฐิเพราะผู้มีนิรัตตาไม่ใช่ผู้บรรลุผลเหมือนผู้มีอนัตตาแน่ๆผู้มีอนัตตานั้นเป็นผู้มีนิพพาผู้มีนิรัตตาคือผู้ที่ยังมีความเข้าใจผิดสุดโต่งไปว่าอัตตใดๆก็ไม่มีเลยก็เลยกลายเป็นผู้ปฏิเสธอัตตอย่างสินเชิงเห็นว่าอย่างไรๆใดก็เป็นอัตตไม่ได้นิรัตตาของผู้นี้1จึงเขข่ายอุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดสูญดังนั้คนพวกนี้ก็เท่ากับฏิเสธอนัตตไปในตัวด้วย เพราะเมื่อผู้นี้เข้าใจว่าเขาเข้า สไลด์เดอร์ ใจถูกแล้วว่าไม่มีอัตตาใดๆ ที่จะต้องเอามาเรียนมาลดละเพียงแต่เข้าใจให็ได้ว่ทุกสีงทุกอย่างไม่มีตัวตนสัพเพธัมมาอนัตตาเมื่อเข้าใจแล้วก็เป็นอันจบโดยเชื่อว่าท่าความเห็นตรงนี้ให้ชัดๆก็เป็นอันมีทิฏฐิถูกตรงสัมมาทิฏฐิแล้วก็จบกิจแล้วสำหรับคำว่าอัตตาและอนัตตาเพราะเขาผู้นี้เห็นว่าคำว่าอัตตาหรือแม้คำว่าอนัตตาเป็นแค่ภาษาที่ใช้ลึอพูดกันให้เข้าใจเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเมื่อเข้าใจดีแจ่มแจ้งชัดแจ้วแล้วก็เป็นอันไม่ต้องมีอะไรต่อสำหรับเรื่องของอัตตาและอนัตตานี่แหละคือลักษณะอัตตวาทุปาทาองชาวพุทธผู้ยึดถือได้แค่คำพูดเท่านั้นว่าเป็นตัวตนเพราะเมื่อได้ยินคำพูดว่าไม่มีตัวตนก็ท่าความเข้าใจเมื่อเข้าใจได้จึงสำเร็จทันทีเท่ากับไม่มีอัตตาใดๆ
สระน้ำเป่าลมสไลด์เดอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น