วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เด็กๆชอบเล่นน้ำเราเลยหาซื้อสระน้ำราคาแบบถูกๆให้ลูกๆเล่นเด็กๆชอบมาก

นี่คือ นิพพาน ผมฟังดู ก็สรุปได้ว่า พวกที่น่าจะ นิพพานได้น่าจะเป็นพวกโยคีมากกว่าพระแต่ที่น่าสนใจที่สุด คือ มีการถกธรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนิพพานนิพพานคือ อัตตา หรือนิพพานคือ อนัตตาแต่ถึงอย่างไร กรอบของการถกเถียง และวิจารณ์ก็ยังจำกัดประการแรก คือ ตกอยูในกรอบผิดหรือถูก และถูกครอบด้วยทางเลือกที่เลือกไม่ได้ เพราะถ้าทางหนึ่งถูกอีกทางหนึ่งก็ผิดเพราะหากนิพพานเป็นอัตตา นิพพานก็ไม่เป็นอนัตตา สระน้ำเป่าลม ราคา ดังนั้นพอคนฟังเสร็จก็ต้องเลือกว่า จะเอาอะไร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอีกประการหนึ่ง ที่ผมรู้สืกแย่มากๆ คือ อะไรถูก อะไรผิด ก็ต้องติดตำราเป็นสำคัญ หรือไม่ก็ต้องหันกลับไปหาจากพระไตรปิฎกว่ามีบัญญัติหรือข้อ เขี ยนว่าไว้อย่างไรโดยไม่มีการตั้งคำถามว่าพระไตรปิฎกก็ผิดได้เพราะไมจำเป็นต้องถูกต้องเสมอไปในทุกกรณี และทุกเรื่องดังนั้น การกลับไปใช้พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานผิดถูก ก็ยังจำกัดไม่ว่าจะอ้างว่าพระไตรปิฎกที่เรามีอยู่ถูกต้องและสมบูรณ์แค่ไหนก็ตามก็ไมจำเป็นว่าเป็นเครื่องยืนยันหรือนั่งยันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านิพพานคืออะไรที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน และเป็นไปได้ประการแรก คือนิพพานเป็นทั้งอัตตา สระน้ำสูบลมสไลเดอร์ และอนัตตาในเวลาเดียวกันประการที่สอง นิพพานอาจจะไม่ใช่ทั้งอัตตา และอนัตตาผมคิดว่า เป็นไปได้มีหลักปรัชญาตะวันออกคือ หลักหยางกับหยืน ที่กล่าวว่า สิงหนึ่งนั้นประกอบด้วยด้านตรงกันข้ามหรือหยางกับหยิน ถ้าใช้หลักความคิดนี้สิงหนึ่งจะประกอบด้วยคุณสมบัติตรงกันข้ามเสมอถ้ากล่าวว่า นิพพานเป็นอนัตตา สระน้ำเป่าลมสไลเดอร์ ราคา นิพพานก็จะเป็นอัตตาได้ด้วยหรือพูดง่าย ๆทุกอย่างขึ้นกับช่วงเวลา หรือจังหวะที่พลิกผันไปมาความเป็นไปได้ อีกปร ะการหนึ่งคือนิพพานอาจจะไม่ใช่ทั้งอัตตาและอนัตตา แต่เป็นอีกมิติ หรือของ ลิง หรือสภาวะที่สามารถก้าวผ่านสภาวะทั้งสองความจริงแล้ว ผมเลือกที่จะให้ความหมาย นิพพานในความหมายนี้มากกว่าแต่ก่อนที่จะพูดว่า นิพพาน คือ อัตตา หรือ อนัตตา คงต้องทำความเข้าใจว่า อะไรแน่ คือ นิพพานแต่ก่อนที่จะรู้ว่า สระน้ำสไลเดอร์ อะไรคือ นิพพาน ก็คงต้องรู้ว่า อะไรคือ เส้นทางสู่นิพพานแน่นอน เส้นทางสู่นิพพาน ก็คือเส้นทางสู่ธรรมแต่เส้นทางสู่ธรรมนั้นก็มีหลายเส้นทาง หาได้มีเส้นทางเดียวที่ผูกขาดความถูกต้องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ในสังคมไทยก็มีหลาย สระน้ำเป่าลม เส้นทางเช่นกันเส้นทางแรก ที่โดดเด่นที่สุดคือเส้นที่ผ่านการเรียนรู้จากพระไตรปิฎกผู้ที่โดดเด่นที่สุดบนเส้นทางนี้ คือ พระธรรมปิฎกเส้นทางที่สอง คือ เส้นทางผ่านสมาธิ ชึ่งมีหลายแนวที่โดดเด่นที่สุดคือ สายวัดป่า ทั้งทางภาคเหนือ และทางภาคอีสานเส้นทางที่สาม คือ ผ่านลิงที่เรียกว่า คืล และปฏิบัติภาวนา ที่เห็นโดดเด่น คือ สระน้ำสูบลม ท่านสมณะโพธิรักษ์เส้นทางที่สี คือเส้นทางปัญญา ผู้ที่ปฏิบัติโดดเด่นที่สุด คือท่านพุทธทาสเส้นทางที่ห้า คือ เส้นทางธรรมกาย เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อว่า มีความเป็นอมตะ เป็นที่สุดของธรรมดำรงอยู่ที่สามารถก้าวผ่านลิงที่เรียกว่าวัฏจักรแห่งการเวียน ว่าย ตาย เกิด หรือหลักแห่งอนิจจัง ทุกขังและอนัตตาความเป็นอมตะนี้คือ ธรรมกาย (ศูนย์แห่งธรรม) ไม่มีวันตาย ไมดับสลายและไม่สินสุด ผู้ที่โดดเด่นที่สุด บนเส้นทางนี้ คือ หลวงพ่อสด
สระน้ำเป่าลมสไลด์เดอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น