วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่เราไปเล่นน้ำในสระน้ำนั้นเราไม่รู้เลยว่าน้ำในนั้นมันสะอาดแค่ไหน เลยหาซื้อ สระน้ำเป่าลม มาเล่นเองที่บ้าน

แต่กลับ ดับสินอัตตา อย่างเป็นสูญชนิดสะอาดสนิทสัมบูรณ์ด้วยซํ้าเพราะ อดีต ก็สูญมาแล้วด้วยสามารถอย่างดีเยี่ยมไม่บกพร่องตลอดสาย + ปัจจุบัน ก็สูญได้ อย่างเป็นเอง เป็นได้อย่างนั้นจริงไม่แปรเปลี่ยน (อวิตถตา) ความเป็นอย่างอื่นไม่มี สระน้ำเป่าลม ราคา (อนัญญถตา) มีแต่ว่าเมื่อมีสิงนี้คือ นิพพานเป็นเหตุจึงจะมีลี่งนั้นอันก็คือนิพพานนันเองเป็นผลสืบต่อไป หากสิงนี้คือ นิพพาน ไม่มี สิงต่อ ๆ ไปคือ นิพพานก็ไม่มี (อิทัปปัจจยตา) หรือมีสิงที่เป็น นิพพานชนิดไม่ถูกต้องเป็นเหตุสิงที่เป็น นิพพานชนิดไม่ถูกต้องก็ต้องมีเป็นผลต่อไปมิจฉาทิฏฐิขวางทางนิพพานอาตมาจะขออธิบายถึงเรื่องความเห็นที่มันยังมีจุดสำคัญที่ต้องพูดถึงต่อไปอีกหน่อย เพราะสัมมาทิฏฐินี้เป็น เสื้อชูชีพ ประธานโดยแท้โดยตรงหาก ทิฎฐิ ไม่ สัมมาเสียอย่างเดียวแล้ว ก็เป็นอันหมดหวังที่จะปฏิบัติไปถึงจุดหมาย อนัตตา หรือ นิพพานจริงๆ แล้ว ความเห็นก็เป็น สภาวะที่เกิดที่เป็นในจิตคนและเป็น อะไรอันปรากฏ (สภาวะ) อยู่ในจิตที่หลงยึดเข้าไป เป็น แพยางแฟนซี ตัวตนอย่างหนึ่ง ส่วน อะไรอันปรากฏอยู่ในจิตซึ่งมีนี้าหนักแห่งความเข้มข้นกินลึกเจาะเข้าไปในจิตได้แนบเนียนฝังในจิตยิ่งกว่า ทิฎฐเสียอีก นั่นคือความเป็นตัวตนอันน่ากลัว ที่มันเข้าขั้นต้องเรียกว่าอุปาทานนี่เองเพราะฉะนั้นภาวะที่ผู้อวิชชาหลงยึดจากสภาพ ทิฏฐชอนไชลึกเข้าไปเป็นสภาพอุปาทานกระทั่งเป็นตัวตนนั้นพระพุทธเจ้า แพยางแฟนซีรูปสัตว์ ทรงเรียกชื่อว่าทิฏจุปาทานดังจะเห็นได้ว่า ทิฎฐ นั้น หากผู้ใดยังมีทิฏฐิ เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ ก็ต้องทำความเห็นที่มิจฉาให้เป็นสัมมาทิฏฐให้ได้เสียก่อน ซึ่งมิจฉาทิฏฐที่ว่านี้มันก็คือความเป็นอัตตาชนิดหนึ่ง ที่ต้องปฏิบัติละล้างความเห็นที่หลงยึดผิดๆเอาไว้ นั่นเอง จากนั้นแม้ผ้นั้นจะคืกษาจน สัมมานิพพานเนิน สมณะโพธิรักษ์ทิฎฐิ ได้แล้วเป็นขั้นต้น ขั้นต่อไปก็ต้องปฏิบัติตาม อาริยมรรคองค์ 8ให้เกิดสัมมาใหได้อีกทั้ง 7 องค์ ได้แก่ สัมมาสังกัปปะสัมมาวา ที่สูบลมไฟฟ้า จาสัมมาก้มมันตะสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ เพื่อละล้างส่วนที่ยังมีอะไรต่างๆ ที่หลงยึดถือเป็นตัวไว้ เช่นทิฏรุปาทาน(สภาวะที่ยึดในทิฎฐิ)หรือกามุปาทาน (สภาวะที่ยึดในกาม) เป็นต้น จึงจะมีประสิทธิผลเป็น สัมมา สระน้ำสไลด์เดอร์ ญาณและสัมมาวิมุติซึ่งก็คือความไม่มีตัวตนของอุปาทานทั้งหลายนั่นเอง อันเป็นสภาวะของอนัตต จึงจะเข้าถึง นิพพานหากใครมี ความเห็นว่าไม่มี อัตตา ชนิด ปฏิเสธอัตตา เขาผู้นั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติละล้างมัน แพยางแฟนซี ราคา ผู้นี้ก็เชื่อทำทิฏฐิให้แจ้งชัดแล้วก็จบเรื่องหรือจะเข้าใจว่าตนจบกิจ แล้ว ก็คงจะง่ายดีแต่ตามความเป็นจริงนั้น เมื่อคนผู้ใดยังมี ความหลง (โมหะ) ยังกิเลสตัณหาอุปาทาน หรือยังมีความไม่รู้ (อวิชชา) จริงๆ หรือแม้แต่ยังมี มิจฉาทิฏฐิจริงๆ ผู้นั้นก็ย่อมมีอัตตา เสื้อชูชีพ ราคา หรือสภาวะที่ยังไม่สัมบูรณ์นั้นๆ นั่นแหละ ที่จะต้องละล้างหรือกำจัดมันให้ดับสนิทไปจากตนให็ได้แต่ถ้าขืนเข้าใจหรือมี ความเห็น เพี้ยนไปเป็น นิรัตตากล่าวคือเห็นความไม่มีตัวตนเลยเกิดไป กระทั่งว่าปฏิเสธไปหมดแม้สิงที่เราหลงยึดหลงถืออยู่จริง ก็ติทิ้ง เพราะความเห็นมันเพี้ยนไปด้งได้อธิบายมาแล้วความเข้าใจของใครก็ตามหากเป็นดังว่านั้ยังเป็น มิจฉาทิฏฐ ยังกั้นทาง นิพพาน ของตน ด้วยทิฏฐของตนเองพระพุทธเจ้าจัด สระน้ำเป่าลมสไลเดอร์ ราคา ทิฏฐิเช่นนี้อยู่ในจำพวก อุจเฉทิฏฐิเพราะความเห็นยังไม่เป็นแม้แต่อัดตทิฎ จึงโอกาสที่จะ นิพพานเพราะ อนัตตาถูกตัดขาดไปด้วยนิรัตตทิฎอัตตทิฏ คือความเห็นว่าเป็นตัวแต่ไมใช่สัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเพราะไม่ได้หลงผิดว่าตัวตนหรืออัตตาเที่ยงเพียงแต่ยอมรับว่า
สระน้ำเป่าลมสไลด์เดอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น