วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรากำลังหา สระน้ำเป่า ราคาถูก อยู่ซึ่งเราเจออยู่ร้านหนึ่งดีมากๆเลยราคาถูกและส่ใจในการบริการ

การออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ฉบับแรกในปี พ.ศ.2445(ร.ศ. 121)ได้นำความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาสู่โครงสร้างของคณะสงฆ์ไทย ทำให้คณะสงฆ์ทั้งคณะตกอยู่ภายใต้ระบบราชการไทยราชการเป็นผู้ให้คุณให้โทษแก่พระสงฆ์ มิใช่ประชาชนดังเช่นในอดีตอีกต่อไประบบการควบคุมซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนกับพระสงฆ์ กล่าวคือประซาชนควบคุมพระสงฆ์ในเชิงวัตถุและพระสงฆ์ควบคุมประชาชนในเชิงจิตใจได้ค่อย ๆหมดไป สระน้ำเป่าลม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สองซึ่งออกในปี พ.ศ. 2484 นั้นแม้ว่าจะสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมิการแยกอำนาจเป็นสังฆสภา คณะสังฆมนตรีภายใต้การนำของสังฆนายก และคณะวินัยธรก็ตาม แต่ระบบราชการในคณะสงฆ์ก็ยังคงอยู่ และโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระสงฆ์ก็ยังมิได้รับการแกไขให้ดีฃึ้นการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สามในปี พ.ศ. 2505 ที่สูบลม ในยุคเผด็จการทหารของจอมพลสถุษดื้ ธนะรัชต์ นั้น ทำให้คณะสงฆ์ตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการและความล้าหลังของระบบราชการ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแกัไขบางมาตราในปี พ.ศ. 2535 ก็ตามแต่ก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น ที่สูบลมไฟฟ้า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการแกไขปัญหาของคณะสงฆ์ไทยการที่พุทธศาสนาของไทยจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายอย่างใหม่ ๆขบวนคิดแบบนี้ คือ ฐานคิดแบบมหายานที่ดูคล้ายกับหลักของเต๋าที่กล่าวว่า เต๋า คือ ความจริงที่เป็นฐานของความจริงทั้งมวล เสื้อชูชีพ มีอยู่ในทุกสิงทุกอย่าง เป็นความจริงที่เป็นอมตะที่ไม่ดับสลายและคล้ายกับหลักของฮินดูเรื่อง พรหมมัน กล่าวคือ มีสิงหนึ่งที่ดำรงอยู่เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตจิตวิญญาณและทุกสิงทุกอย่าง เป็นอมตะที่ไม่มีวันแตกดับลงไปได้แต่ต้องระวังลักนิดคือการตีความแบบนี้จะนำสู่การเข้าใจพุทธศาสนาในเชิงลัทธิพระโพธิสัตว์เพราะ ห่วงยางแฟนซี เมื่อธรรมกายเป็นสิงที่เป็นอมตะพระพุทธเจ้าเมื่อนิพพานแล้วก็ต้องดำรงอยู่ หากดำรงอยู่ จะอยู่ที่ไหน ก็ต้องหาสวรรค์ให้ท่านอยู่ ดังนั้น ต้องมีสวรรค์สำหรับบรรดาพระผู้ตรัสรู้รวมทั้งเทพกวนอิมและบรรดาเทพมากมายอื่นๆคนที่เชื่อในเรื่องราวแนวคิดเช่นนี้ แพยางแฟนซี จึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่(อัตตา) และผู้ที่มีธรรมสูงส่งจะสามารถถอดจิตไปเฝืาพระพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ได้มหายาน กับเรื่องราวของเทพเทวดา จึงมาใกล้เคียงกันอย่างยิ่งแต่ละเส้นทางนั้น ก็มีทั้งข้อเด่น และข้อด้อยของตนเองคง สระน้ำสไลเดอร์ ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเส้นทางไหนดีที่สุด หริอแม้จะใช้คำว่า งมงาย ก็ยากที่จะกล่าวเพราะถึงที่สุดผมคิดว่าเราคงต้องเคารพความแตกต่างทางความคิดหรือเสรีภาพทางความคิด ไม่ใช้ความถูกผิดหรืองมงายเป็นเครื่องชี้ขาดคำว่า นิพพานของมหายานกับนิพพานของหินยานจึงต่างกันอย่างสินเชิงดังนั้นไมผิดเลยที่หลวงพ่อสดบอกว่า สระน้ำเป่าลมสไลเดอร์ ราคา ของท่านเป็นอัตตาและไม่ผิดอีกเช่นกัน ที่นิพพานของพระไตรปิฎกเป็นอนัตตาเพราะมันเป็น นิพพานคนละนิพพานกันแต่ที่เหมือนกันคือ เส้นทางสู่นิพพาน ล้วนแต่สอนให้คนเป็นคนดีมีธรรมเป็นที่ตั้งนำจะกล่าวว่าแต่ละเส้นทางน่าจะเหมาะกับแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
สระน้ำเป่าลมสไลด์เดอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น